نصایح پدرانه- 14

Saturday, November 20, 2010

پسرم! حواست باشد وقتی کادویی را که کسی برایت آورده، می‌خواهی برای شخص دیگری ببری، خوب نگاه کن تا اسم نفر یا نفرات قبلی روی جعبه کادو نباشد!

0 comments: