جدیدترین سروده حسین پناهی

Thursday, November 4, 2010

«خدا را شکر این باران بارید که شما دست از سر کچل ما برداشتید...»

دکتر شریعتی در جمع گودریون

0 comments: