صد رحمت به کره شمالی

Wednesday, November 17, 2010

فکر کنم دیگه کم‌کم وقتشه اسم خیابان «سئول» رو به خیابان «پیونگ یانگ» تغییر بدن!