عید سبز

Friday, November 26, 2010

دیروز عید خوبی بود، نصف خونه‌های کوچه‌مون با اینکه سید نبودن، ولی پرچم سبز دم درشون آویزون کرده بودن... جدا از روبانهای سبزی که به ماشین‌هاشون بسته بودن!

0 comments: