دیالوگ- ده

Friday, November 19, 2010

«اگه فکرت متوجه چیزهای بد باشه، چیزهای خوب اطرافت رو از دست میدی.»