صد و ده هزار

Monday, November 1, 2010

باید اعتراف کنم هنوز «تاوزند- صد» و «هاندرد- هزار» رو تو انگلیسی با هم قاطی می‌کنم، اول باید یک کم فکر کنم بعد بگمشون!