لعنتی... الان نه

Thursday, November 4, 2010

باید اسم یکی از عذابهای جهنم رو بذارن: «جیش صبحگاهی؛ وقتی هنوز نیم ساعت مونده تا بیدار شدن»!

0 comments: