هواپیمائیات- 1

Wednesday, November 10, 2010

مسافرین محترم؛
با خاموش شدن چراغ می‌توانید کمربندهای خود را باز کنید...

آقا شلوارتو بپوش، حیا هم خوب چیزیه ها!