دندانهای بی‌شعور

Sunday, November 21, 2010

یکی از دندونام حساس شده‌بود و با سرما درد می‌گرفت، به تجویز دکترم و تبلیغ ماهواره رفتم خمیردندون «سنسوداین» گرفتم. بعد از یک هفته نصف دندونام دائم و بدون دلیل درد می‌کنن!

1 comments:

مرثا said...

فکر کنم عصب کشی احتیاج داری. یعنی مشکلت اساسی تر از حساسیت دندوناته.