محمود زیر لب، بعد از شنیدن خبر قطع رابطه

Wednesday, November 24, 2010

البته... شاید منظورشون از «کشور کوچکی در غرب آفریقا»، گامبیا نباشه و همون «انگلستان» باشه؟!

0 comments: