هیچی اتفاق نیافتاد

Friday, November 5, 2010

وقتی رفت، سعی کن جایگزین خوبی براش پیدا کنی، اینجوری وقتی خبر عروسیش بهت میرسه، هیچ احساسی بهت دست نمیده...