لب کارون

Sunday, November 14, 2010

دلم یه کافه می‌خواد... برم توش بشینم... یه چیزی بخورم... صبر کنم تا... آغاسی بیاد بخونه... بعد از دو ساعت شنگول برگردم خونه بخوابم!

0 comments: