پیغام خصوصی- 2

Wednesday, November 17, 2010

نیما اکبرپور، به «پونه» سلام مخصوص برسون... نه، تو دخالت نکن! به سینا بگو که به فرناز بگه که فرناز به پونه سلام مخصوص برسونه. تو دراز بکش!

0 comments: