نامه خداحافظی

Wednesday, November 17, 2010

عزیزم؛
من به درک، تو رو خدا با نفر بعدی خوب تا کن...
قربانت