زود بکش بیرون

Tuesday, November 23, 2010

باید اعتراف کنم که اعتقادی به قطع کردن یو‌اس‌بی و بعدش کشیدن فلش ندارم!