خرافات نهادینه شده در جامعه

Tuesday, November 2, 2010

- کف دستم می‌خاره...
+ قراره پول گیرت بیاد!
- کف پام هم می‌خاره...
+ قراره بری مسافرت!
- سرم هم می‌خاره...
+ کلاه جدید می‌خری!
- تو نافم هم می‌خاره...
+ گم شو برو حموم! کثافت! همه هیکلت رو قارچ برداشته!

0 comments: