هواپیمائیات- 3

Monday, November 15, 2010

مسافرین محترم؛
تمامی مهمانداران این پرواز متاهل بوده و به کانون خانواده خود پایبند می‌باشند، آنها را به چشم خواهری ببینید!

0 comments: