طرح سرشماری اهالی گودر: فارسی زبانان غیر ایرانی

Friday, April 29, 2011

لطفا فقط فارسی زبانان غیر ایرانی این پست رو لایک و شر کنن!
توضیحات مفصل در این پست آمده.
هدف: ارضای کنجکاوی خودم و بقیه فضولهای شبیه خودم!
شر کنید تا دوستان بیشتری ببینند.

1 comments:

Unknown said...

آقا میبینم که بساط سرشماری مجدد راه انداختی.
ببینیم این بار چی میشه.
شمالیها زیلد شدنا
هر چند بازم تهرانیا اول میشن