مکه سـَت

Saturday, April 9, 2011

ایران کشوری است که برای پیدا کردن جهت ماهواره‌ها، با قبله‌نما کار می‌کنند...!