انواع کباب کوبیده

Sunday, April 24, 2011

کباب کوبیده دو نوع دارد:
نوع خوب،
و نوعی که وقتی می‌خوری تا چهل و هشت ساعت آروغ کبابی می‌زنی و به غلط کردن می‌افتی و از هرچی کبابه بیزار میشی!

0 comments: