طرح سرشماری گودر: ایرانیان مقیم خارج

Friday, April 29, 2011

لطفا فقط ایرانیان مقیم خارج این پست رو لایک و شر کنن!
توضیحات مفصل در این پست آمده.
هدف: ارضای کنجکاوی خودم و بقیه فضولهای شبیه خودم!
شر کنید تا دوستان بیشتری ببینند.