د ِ بتمرگ دیگه تول ِ سگ

Thursday, April 14, 2011

این پدر و مادرهایی که به جای به دنیا آوردن بچه، «ان» پس میندازن!

0 comments: