در بفرمائید شام اتفاق افتاد

Sunday, April 10, 2011

شرکت‌کننده: من هرچی زدم نیومد...
طغرل: خوب بد زدی، اگه درست زده‌بودی همون اول می‌اومد!

(منظور نمکدون فشاری بود!)

0 comments: