بعضی وقتها

Tuesday, April 26, 2011

پدر و مادرا؛ بچه‌های سالم می‌خوان،
بچه‌ها؛ پدر و مادر پولدار!

0 comments: