کیون من کجاست؟

Wednesday, April 27, 2011

فکر کنم مترجم از بچه‌های گودر بوده، از بس این کلمه رو خونده به‌جای کوین، کیون تایپ کرده!

0 comments: