شب است و کوچه‌ها بن‌بست

Thursday, April 28, 2011

شهاب تیام، لنگان لنگان درحال خروج از کوچه بن‌بست:
کاش می‌دونستم توی اون کوچه‌ی بن‌بست، یه چیز تازه... منتظرم هست...!

0 comments: