شورت جیب‌دار

Saturday, April 23, 2011

باید اعتراف کنم تو بچگی وقتی برای اولین بار از این شورت‌هایی که جلوش شکاف داره پوشیدم، فکر کردم جیبه. بعد دست کردم تو جیبم... خیلی جا خوردم!

0 comments: