EA Sport

Thursday, April 21, 2011

ایتز این د ِ گیم!

تو نوجوانی جونم دررفت تا بفهمم چی میگه!

2 comments:

Anonymous said...

من یه مدت به شکل خیلی بدی این رو تلفظ میکردم و خیلی هم به این درست فهمیدمش افتخار میکردم... وقتی فهمیدم که چی میگه خیلی شرمنده شدم

میرزا آدم جان said...

بنده جاداره همین جا از شما تشکر کنم که جون مارو از دررفتن بیش از این نجات دادین. ایتز این دِ گیم. ناکسا ببین چطور ذهن یه نسلو به بازی گرفته بودناا!