آیینه تمام نمای پلیس؟

Friday, April 15, 2011

چه حکمتیه که تو فیلم و سریال‌های پلیسی، کارآگاهه وحشی و سگه، دستیارش خنگ و گاو؟!

0 comments: