معضلات تحصیل

Sunday, April 10, 2011

یکی از معضلات دوران تحصیل این بود که حساب کنیم ببینیم بعد از سیزده فروردین صبحا هستیم یا ظهرا!

0 comments: