چهارده سال

Friday, April 8, 2011

چهارده سال که چیزی نیست.
برای فراموش کردنش،
مثل یک چشم بر‌هم زدن...

0 comments: