ببین اونا دیگه چقدر بدبختن

Sunday, April 17, 2011

تو فیلم نشون میده که ماشین‌های پلیس ایروان (ارمنستان) سمنده، ولی تو ایران تاکسی‌هاش سمنده!

1 comments:

Unknown said...

اینجا هم ماشین پلیس ها سمنده ها، بنزا از رده خارج شده، تازه نا محسوسمونم سمنده، مطمئن باش ما از اونا بدبخت تریم
اونجا جرم کمتره نیازی به ماشین مدل بالاتر نیس