بابام و صبح شد

Monday, April 18, 2011

بابام در سال‌های نه چندان دور، هر روز خطاب به من: پاشو صبح شد...!

(اشتباه نشه، بیدارم نمی‌کرد، از پای کامپیوتر بلندم می‌کرد!)

0 comments: