بابام و کره

Tuesday, April 12, 2011

بابای شما هم وقتی بسته‌ی کره جدید رو باز می کنه، باقیمانده کره‌های روی پوستش رو با کارد تمیز می‌کنه و می‌کشه روی نون؟!

0 comments: