ها ماشالاه

Monday, April 25, 2011

پایه باشین یه جوری به «ابی» برسونیم که یا موهاشو کوتاه کنه، یا از پشت نبنده و یا دماغش رو عمل کنه. شاید دماغش اینجور ضایع نزنه بیرون!