هزاره شاهنامه در گودر

Sunday, May 15, 2011

بسی رنج بردم در این سال سی
که گودر بریند به این پارسی؟!

0 comments: