الحق جوجه

Saturday, May 21, 2011

«اکبر جوجه» که کارش گرفت اومدن از روش «اصغر جوجه» زدن! رفته بودیم یه جا به هوای «اکبر جوجه»، غذاش خیلی هم خوشمزه بود، اومدیم بیرون دیدیم اسمش «الپر جوجه» بوده، سرکش الف رو بزرگ گذاشته بود که اکبر خونده بشه! ایرانی‌هایی که ما هستیم!