اگه خدا نخواد کسى عزيز بشه

Friday, May 27, 2011

خيلى‌ها رييس جمهور مى‌شن که عزيز بشن (نقل به مضمون) «و خيلى‌ها هم با همين رييس جمهورى ذليل ميشن...»

قرائتى- ديشب، واقعى

ديگه کسى از اينا مونده که چيزى بار رياست محترم جمهورشون نکنه!؟

1 comments:

سوگل said...

خوشم میاد که آقای قرآئتی همه رو جذب خودش می کنه! این سخن گهربارش که دیگه نمونه بود!!!!
واسه همین حرفاشه که اینقد قبولش دارم اساسی!!