برای بزرگیش خوبه

Thursday, May 26, 2011

اعتقاد راسخ دارم مبنی بر اینکه بچه از اوان خردسالی باید تعداد متنابهی فحش رکیک و آبدار از باباش یاد بگیره!

0 comments: