صحنه عجیبی که امروز دیدم

Saturday, May 14, 2011

داشتم خبر نماز جمعه رو تو اخبار می‌دیدم، چشمم افتاد به دستهای جنتی که می‌لرزید... نمی دونم از شدت حرصش از دست احمدی‌نژاد بود یا بالاخره داره پیر میشه؟!

0 comments: