دوم خرداد 76

Monday, May 23, 2011

از دو روز پیش تا ساعت هشت صبح امروز تو ستاد بودیم. دیوونه شدیم از بس ای ایران و یار دبستانی رو با صدای بلند پخش کردیم! نصفه شب چند تا از بچه‌های انصار حزب‌الله اومده بودن تهدید و مسخره کردن. امروز ستاد تعطیل بود. با بچه‌ها قرار گذاشته بودیم هرکی رای داد بیاد ستاد. کرکره‌ها پایین بود و همه داخل جمع شده بودیم. ناهار عدس پلو برامون آوردن. از گلومون پایین نمی‌رفت. چند نفری اومدن با التماس پوستر و عکس خاتمی رو می‌خواستن. یواشکی از زیر کرکره دادیم بهشون. یه پیرزنی عکس خاتمی رو گرفت و بوسید و گذاشت لای قرآن تو کیفش. دیروز هم یه پیرمردی با نوه‌اش اومده بود، پوستر خاتمی رو داد به نوه‌اش بچسبونه به پشت ویلچرش. چشممون به تلویزیون، منتظر خبرها بودیم...