به‌به فرفر

Sunday, May 29, 2011

یکی از احکام فقه ِ گودری من: لایک با آواتار مو فرفری، دو برابر لایک با موهای لخت حساب میشه!

0 comments: