چاق پررو

Saturday, May 28, 2011

این چاق‌هایی که نه تنها خجالتی نیستن، بلکه خیلی هم پرروان و اگه صندلی جلوی تاکسی نشسته باشی بلندت می‌کنن که خودشون بشینن و اگه عقب باشی میان نصف کونشون رو می‌ذارن روت، یه معذرتخواهی خشک و خالی هم نمی‌کنن!

0 comments: