ذرت و پرت

Saturday, May 7, 2011

خیلی متشخصانه وارد آجیل‌فروشی باکلاس شدم. خواستم بگم «چس فیل» دارین، دیدم بی‌کلاسیه، باید بگم «ذرت بوداده». هول شدم به خانومه گفتم «ذرت چس داده» دارین؟!

اینکه چیزی نیست، بابام رفته بود همین آجیل‌فروشی، گفته بود: آجیل بی‌مغز دارین؟ منظورش «بی‌پوست» بود!