پیشرفت مذهب به لطف حکومت

Thursday, August 25, 2011

نسل انقلاب، نسلیه که:
تا قبل از سن بلوغ روزه می‌گرفت و نماز می‌خوند،
بعد از سن بلوغ نه روزه می‌گیره، نه نماز می‌خونه!

0 comments: