منتظر بیانیه بودیم، امر دیگه؟

Thursday, August 18, 2011

بیت بیانیه داده که هموطنان خداجو به مردم سومالی کمک کنن. فقط هم کمک‌هاشون رو به نهادهای مورد نظر ما بدن...!
یعنی مردم اسپانسر سومالی باشن، حکومت هم اسپانسر سوریه!

0 comments: