نمکدون، فلفلدون

Wednesday, August 24, 2011

یعنی محسن حاجیلو فکر می‌کنه اگه موهاش رو پرکلاغی رنگ نکنه، از محبوبیتش کم میشه؟ یا چیزی از شایستگی‌هاش کاسته میشه؟!

0 comments: