گشنگی نکشیدی

Sunday, August 28, 2011

مادربزرگم (خدا رحمتش کنه) می گفت: دزد خوابش میبره ولی گرسنه، نه!