مازوخهای سادیست

Wednesday, August 10, 2011

چرا عرزشی‌ها فکر می‌کنن باید کاری بکنن تا بهشون توهین کنیم؟ فکر می‌کنن فحش شنیدن از ماها براشون ثواب داره؟!

0 comments: