ماه عسل ِ علیخانی

Tuesday, August 23, 2011

رتبه سه علوم انسانی رو از روستا آورده، ازش میپرسه آخرین بار کی رفتی طویله شیر دوشیدی؟!
بعد به پسره گفت یه جمله به مامانت بگو: پسره رو به دوربین اشک تو چشماش جمع شد گفت: عزیزم خیلی دوستت دارم...